Uslovi

Jobs4hotels.rs Uslovi - Svi Uslovi Poslovanja pripadaju društvu APL Media Group, poslujući kao jobs4hotels.rs, društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano u Mađarskoj pod Matičnim brojem 09-09-026664, i kancelarijom u Debrecenu na adresi Balmazujvarosi ut.11, Mađarska. Korišćenjem naše Internet stranice saglasni ste sa njenim Uslovima Poslovanja. Za sva pitanja u pogledu postavljanja poslova, pretragom poslova ili funkcionalnošću, molimo Vas da kontaktirate menadžera naloga na +38267244445. 

Generalne odredbe - U ovim Uslovima: –''Ugovor'' predstavlja listu Usluga o kojoj su se Klijent i Kompanija usaglasili da će biti pruženi Klijentu od strane Kompanije, za novčanu naknadu;- ''Kandidat'' predstavlja generički termin za bilo koje lice koje registruje svoje podatke na našoj Internet stranici u svrhu pronalska posla u bilo kojem sadašnjem ili budućem trenutku; - ''Baza podataka Kandidata '' predstavlja bazu lica koja se u određenom trenutku registruju na našoj Internet stranici radi traženja posla;  - ''Klijent'' predstavlja bilo koje lice, kompaniju, organizaciju ili firmu koja koristi Usluge Kompanije; - ''Kompanija'' predstavlja APL Media Group i bilo koju povezanu kompaniju, partnera ili vezu sa poslovanjem, a koja je u vezi sa Internet stranicom; - ''Ugovorni rok'' predstavlja puni rok predviđen u Prijavi za rezervaciju;  – ''Posao'', ''Postavljanje poslova'' ili ''Upražnjeno radno mesto'' (ili slični izrazi) se odnose na upražnjeno radno mesto oglašeno od strane Klijenta ili preko Klijenta; - ''Oglašavanje za zapošljenje'' predstavlja termin koji se koristi za oglašavanje upražnjenog mesta za određeni posao kod Klijenta, putem Internet stranice; - ''Prijava za rezervaciju'' predstavlja nalog za Usluge na formularu Kompanije (u bilo kojem formatu) koji je potpisan od strane Klijenta; - ''Usluge'' predstavljaju svako oglašavanje u vezi sa zapošljenjem kao i usluge koje Kompanija pruža putem Internet stranice; - ''Internet stranica'' predstavlja http://www.jobs4hotels.rs

Ukratko o Kompaniji - U skladu sa ovim Uslovima Poslovanja, APL Media Group (poslujući kao jobs4hotels.rs) je digitalna Kompanija za Oglašavanje Zapošljenja u hotelskoj industriji, gde Kandidati/Lica koja traže posao mogu aplicirati za poslove postavljene od strane Klijenata. 

Usluge - U skladu sa Uslovima Poslovanja Kompanija pruža Klijentu Nalog koji omogućava klijentu korišćenje Internet stranice radi oglašavanja za jedno, ograničen ili neograničen broj upražnjenih radnih mesta, za mesečnu naknadu. Klijent kontroliše sadržaj u skladu sa drugim odredbama ovog Ugovora. Otvaranjem Naloga od strane Klijenta, Ugovor će ostati na pravnoj snazi za period označen u Prijavi za rezervaciju, osim ukoliko je raskinut pisanim obaveštenjem sa otkaznim rokom od 3 meseca. Ovaj otkazni rok ne važi za jednomesečne pretplate. Ukoliko je ugovor raskinut pre isteka roka na koji je ugovor zaključen, svi odobreni popusti će biti preobračunati i naplaćeni. Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku pisanim obaveštenjem sa otkaznim rokom od mesec dana u slučaju da je druga strana počinila Bitnu povredu Ugovora ili u slučaju likvidacije, bankrota, stečaja ili sličnog događaja. Bitna povreda Ugovora predstavlja, bez ograničenja, neplaćanje bilo kojeg dospelog iznosa od strane Klijenta, kršenje Pravila Korišćenja Internet stranice i neizvršavanje Usluga koje se mogu pripisati krivici Kompanije. Usluga omogućava Klijentu da oglašava Upražnjena radna mesta i pristup podacima odgovarajućih Kandidata. Klijentu će biti dodeljena jedinstvena identifikacija i lozinka. Klijent može promeniti lozinku, ali mora koristiti identifikaciju i lozinku prilikom korišćenja Usluga. 

Početak pružanja Usluga - Kompanija neće otpočeti sa pružanjem Usluga u skladu sa Prijavom za rezervaciju pre nego što ista bude verifikovana, potpisana i vraćena Kompaniji. Povraćaj je moguć putem elektronske pošte, faksa ili pošte.  U slučajevima kada je Prijava za rezervaciju potpisana i vraćena Kompaniji i kada su usluge Internet stranice korišćene, smatra se da su prihvaćeni naši Uslovi.   

Naknada i Plaćanje - Klijent će platiti naknadu u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture, osim ako je drugačije ugovoreno, u kojem slučaju će faktura biti izdata nakon početka ugovora.  Ukoliko Klijent ne izvrši plaćanje u ugovorenom roku, Kompanija ima pravo da suspenduje pružanje Usluga Klijentu. Klijent će snositi sve troškove za pravno zastupanje u postupku za naplatu dugovanog. Takođe, Kompanija može, na dugovani iznos, obračunati na dnevnoj bazi, kamatu po prosečnoj ponderisanoj efektivnoj aktivnoj stopi na ukupne kredite, koju utvrđuje Centralna Banka Crne Gore na polugodišnjem nivou.  Naknada je predviđena Prijavom za rezervaciju. Naknade mogu biti promenjene od strane Kompanije prilikom obnavljanja Ugovora, sa čime će Klijent biti upoznat.   
Upotreba Internet stranice
- Postoje pravila kojima se reguliše sadržaj i format poslova koji su postavljaju na Internet stranici. Svrha ovih pravila je da obezbede da posetioci koji pretražuju Internet stranicu dobiju željene rezultate, koji će biti prezentovani na jasan i svrsishodan način u onoj meri u kojoj je to moguće. Klijent je saglasan da Kompanija može, po svom nahođenju i bez odgovornosti prema Klijentu, ukloniti sa Internet stranice bilo koji oglas, kojim se krše ova pravila. Ova pravila mogu biti menjana s vremena na vreme.  Pravila su sledeća: - Zabranjeno je dupliranje poslova na štetu poslova drugih Klijenata;  Zabranjena upotreba nesvrsishodnih ključnih reči u poslovima i opisima poslova. Nesvrsishodnost podrazumeva namerno korišćenje reči, sintagmi ili ponavljanje naziva poslova, sa ciljem da se na taj način utiče na poziciju u konačnom listingu, ili povećanje broja pregledanih strana; Oglašavanje poslova na Internet stranici mora biti samo za istinski upražnjena radna mesta,a ne za ostale proizvode ili usluge, koje se odnose ili ne odnose na zapošljavanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na povezane šeme, piramidalne šeme prodaje ili bilo koje takozvane “poslovne prilike”;  – URL ili e-mail linkovi (live ili samo tekst) nisu dozvoljeni u glavnom tekstu na stranici sa opisom posla. E-mail veze su dozvoljene sa “poslati e-mail” linka i URL veze su dozvoljene sa “primeniti online' linka”; - Oglasi kojima se vrši diskriminacija po seksualnoj, rasnoj osnovi ili po osnovu fizičkog hendikepa mogu rezultirati sudskim postupkom protiv lica koje oglašava i onog ko objavljuje taj oglas. 

Korisničko ime i lozinka - Korisničko ime i lozinka su jedinstveni i namenjeni su isključivo za upotrebu od strane lica kome su dodeljeni. Kompanija može zabraniti pristup korisničkom imenu/lozinki ukoliko postoji sumnja da se isti koriste od strane neovlašćenog lica ili u slučaju da je korisnik prekršio ove Uslove.   

Interakcija Klijenta/Kanditata - Klijent je saglasan da postupa fer i profesionalno sa licima koja se jave na Klijentov oglas, kao i da neće učiniti ništa što bi moglo izložiti Kompaniju i Internet stranicu lošem publicitetu. Klijent će obeštetiti Kompaniju od svih potraživanja koja lica istaknu prema Kompaniji, a koja proizilaze iz kršenja obaveze od strane Klijenta ili kršenja ovih Uslova, a u skladu sa ograničenjima predviđenim u odredbama označenim kao ''Ograničenja od odgovornosti'.  Kompanija ne garantuje za prijave na oglase Klijenata ili da će lica koja se jave na oglase biti odgovarajuća za oglašen posao. Klijent je dužan da izvrši proveru i sprovede takav postupak kojim će osigurati da su kandidati pogodni za oglašen posao i da imaju potrebne kvalifikacije i lične karakteristike.   

Sadržaj koji Klijent dostavlja - Kompanija može ukloniti sa Internet stranice bilo koji oglas koji uključuje sadržaj i linkove ka drugoj internet stranici, koji je prema njenom mišljenju, uvredljiv, nelegalan ili neprijatan ili može doneti loš publicitet Internet stranici. Klijent će obeštetiti Kompaniju od svih potraživanja ili odgovornosti koja proizilazi iz sadržaja ili linkova koji se nalaze u njegovim oglasima.  Ukoliko Klijentovi oglasi upućuju na druge internet stranice posredstvom eksternih online opcija Kompanije, Klijent je odgovoran za održavanje tih linkova i za sadržaj tih oglasa, kao i za upućeni sajt.   

Distribucija sadržaja Internet stranicama Trećih Lica - Klijent će biti obavešten ukoliko će se neko Upražnjeno radno mesto, postavljeno od strane Klijenta na Internet stranici, pojaviti na ostalim internet stranicama. Ukoliko su Upražnjena radna mesta postavljena na ostalim internet stranicama, ista će biti kontrolisana od strane Klijenta i izbrisana ili uređena automatski i istovremeno kada se ove radnje izvršavaju na izvornom mestu na kome je postavljeno Upražnjeno radno mesto.   

Prava iz Baze podataka Kandidata - Prava iz Baze podataka i ostalih autorskih prava i prava intelektualne svojine u Bazi podataka Kandidata pripadaju Kompaniji. Klijent je saglasan da ne stiče nikakva prava u vezi sa bazom podataka ili njenim sadržajem i da je korišćenje i zadržavanje baze podataka i njenog sadržaja regulisano ovim Uslovima.    Korišćenje Baze podataka Kandidata - Materijal koji je Klijent ovlašćen da primi iz Baze podataka se određuje na osnovu proizvoda koji je kupljen od Kompanije sa Vaše strane. Po prijemu ovog materijala Klijent može isti:  – koristiti, pretraživati ili preuzimati u svoju bazu podataka za svrhe pronalska odgovarajućih kandidata za određenu vrstu radnog mjesta koji Klijent (ili u slučaju agencije ili poslovanja za zapošljavanje) njegov Klijent želi da popuni; - Koristiti informacije o licima koje su sadržane u bazi podataka radi kontaktiranja tih lica (direktno ili putem Internet stranice u zavisnosti od proizvoda koji su kupili) u vezi sa određenom vrstom upražnjenog radnog mesta; – Koristiti informacije isključivo u vezi sa Klijentovim radnjama koje se tiču zapošljavanja.

 

Klijentu je ZABRANJENO: – Snabdevanje, prodaja ili licenciranje materijala iz baze podataka kandidata, kopiranje iste, bilo kojem licu, uključujući i članovima bilo koje grupe kompanija koja je povezana sa Klijentom;  – Preuzimanje baze podataka kroz autmatizovani proces (npr ''scraping''); - Kontaktiranje lica sa baze podataka ili korišćenje i odobravanje korišćenja informacijama o tim kandidatima u bilo koje svrhe, osim u cilju pronalaska odgovarajućih kandidata za određenu vrstu upražnjenog radnog mesta. Klijent je dužan da sve vreme postupa u skladu sa Zakonom o Zaštiti Podataka o Ličnosti i svim kasnijim zakonskim aktima i regulativom.   

Politika fer upotrebe - Određeni broj paketa koje Internet stranica nudi za klijente uključuje neograničen pristup CV bazi podataka ili neograničen broj postavljanja poslova. Ovi paketi su regulisani Politikom fer upotrebe. Ova Politika fer upotrebe je ustanovljena da bi se sprečila prevara i zloupotreba naših paketa od strane malog broja korisnika.  U nastavku je neiscrpna lista ponašanja, koja ponašanja se neće smatrati fer upotrebom:

 

  • Često repostovanje upražnjenih radnih mesta, na koji način se negativno utiče na iskustvo kandidata prilikom pretrage;
  • Preterano preuzimanje biografija iz CV baze podataka;
  • Postavljanje oglasa nepostojećih upražnjenih radnih mesta;
  • Korištenje 'scraping' alata za preuzimanje biografija iz CV baze podataka.

Drugi vidovi ponašanja  mogu biti relevantni prilikom utvrđivanja legitimnosti ili Fer Upotrebe Internet stranice i Internet stranica zadržava pravo da svako bespravno, nelegalno, zabranjeno, abnormalno ili neuobičajno ponašanje uzme u obzir prilikom predmetnog utvrđivanja. Internet stranica po svom nahođenju može raskinuti odnos sa Klijentom, ili može suspendovati njegov paket odmah, ukoliko utvrdi da Klijent koristi paket u suprotnostima sa ovom PFU ili Uslovima Internet stranice. Ukoliko smatra potrebnim, Internet stranica će dostaviti Klijentu opomenu o nedozvoljenom ili neprimerenom ponašanju pre suspenzije ili raskida Vašeg paketa i, po mogućnosti, ponuditi Klijentu drugi proizvod ili paket.    Zaštita podataka - Korišćenje CV-a i drugih ličnih podataka od strane Internet stranice je regulisano našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pogledate Politiku Privatnosti.

Ograničenja od odgovornosti - U skladu sa prirodom Usluga, Klijent mora zadovoljiti sebe u pogledu pogodnosti bilo kojeg Kandidata. Klijent snosi odgovornost za prihvatanje preporuka i utvrđivanje kvalifikacija, mogućnosti, iskrenosti, prava na zasnivanje radnog odnosa, medicinske istorije, dostupnosti i pogodnosti Kandidata za Klijenta. Jobs4hotels.rs, odnosno Kompanija ne proverava i ne garantuje za tačnost i pouzdanost bilo kojeg podatka koji je postavljen ili prikupljen putem Usluga, te korisnik snosi rizik za pouzdanje u bilo koju informaciju.  Jobs4hotels.me, odnosno Kompanija ne posluje u svojstvu agencije za zapošljavanje, već kao posrednik za pružanje informacija u pogledu upražnjenih radnih mesta i kandidata između poslodavaca i potencijalnih zaposlenih. Jobs4hotels.rs, odnosno Kompanija se ne bavi pronalaženjem zapošljenja za radnike ili pronalaženjem radnika za zaposlene. U skladu sa navedenim, Zakon o Radu i odgovarajuća regulativa se neće primenjivati.  Jobs4hotels.rs, odnosno Kompanija ne daje garancije i obezbeđenja, izričito ili prećutno, u pogledu predstavljenog Kandidata i ne prihvata nikakvu odgovornost za nesposobnost Kandidata da odgovori radnim obavezama, ili zbog gubitka, troška, štete ili kašnjenja, prouzorkovane na bilo koji način, a koji proizilaze iz predstavljanja Kandidata Klijentu.  Odgovornost bilo koje strane u međusobnom odnosu u pogledu svih potraživanja, zahteva ili postupaka u vezi sa ovim Ugovorom, bilo da prozilaze iz ugovora, delikta, nepažnje, kršenja imperativnih odredaba ili bilo kakve druge okolnosti, osim za slučaj smrti ili telesne povrede prouzrokovane nepažnjom druge strane ili u pogledu bilo kakvog gubitka ili štete za koje se odgovornost po osnovu zakona ne može isključiti, je ograničena na ukupan iznos koji je isplaćen Kompaniji tokom Ugovornog roka za predmetne Usluge i biće proporcionalno umanjena u meri u kojoj je ponašanje ili greška druge strane doprinela tom gubitku ili šteti.  Nijedna strana se neće smatrati odgovornom za bilo kakvu vrstu indirektne ili posledične štete ili gubitka (uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit (stvarna dobit ili očekivana), gubitak posla ili vrednosti, gubitak poslovanja, očekivane uštede i/ili bilo kakvog drugog potraživanja koja proizilazi iz ugovornog odnosa sa trećim licima), a koji na bilo koji način proizilazi iz ovog Ugovora.  U slučaju da jedna strana (u daljem tekstu ''Štetnik'') odgovara drugoj (u daljem tekstu ''Oštećeni'') u skladu sa odredbama ovog Ugovora, Oštećeni je saglasan da: (a) će koristiti sve moguće napore da umanji svoje potraživanje po osnovu bilo kakve vrste odgovornosti ili štete; (b) će odmah pisanim putem obavestiti Štetnika o bilo kojoj činjenici iz koje može proizaći neko potraživanje po osnovu štete ili odgovornosti; (c) neće davati bilo kakva priznanja ili izjave kojima bi se prejudicirala odbrana predmetnog slučaja (predmet štete); (d) će dati Štetniku potpunu kontrolu nad takvim slučajem (i bilo kojim drugim povezanim pregovorima za poravnanje) i (e) će obezbediti Štetniku punu pomoć i saradnju prilikom odbrane od takvog potraživanja.  Kompanija će nastojati da Usluge budu dostupne u najvećoj mogućoj meri, ali nije odgovorna ukoliko su za određeni vremenski period nedostupne, bilo da su uzrok nedostupnosti telekomunikacione ili internet greške ili bilo koje druge okolnosti koje su izvan kontrole Kompanije. Svi korisnici su dužni da preduzmu sve mere predostrožnosti za zaštitu od rizika koji proizilaze iz korišćenja interneta, uključujući viruse i ostale štetne mehanizme, i Kompanija neće biti odgovorna Klijentu za bilo koji gubitak, štetu ili slučaj koji je prouzrokovan nekim sličnim uzrokom.  Ništa u ovom Ugovoru ne ograničava odgovornost Internet stranice za smrt ili telesnu povredu prouzrokovanu nepažnjom, ili odgovornost za lažno predstavljanje.   

Izmene uslova i nevalidnost - Uslove ovevInternet stranice možemo izmeniti u bilo kom trenutku. Smatraće se da ste pristali na ove Uslove (u izmenjenom obliku), sledećeg puta kada budete koristili internet stranicu nakon učinjenih izmena.  Ukoliko bilo koja odredba ovih Uslova postane nevažeća odlukom suda ili drugog nadležnog organa, to neće imati uticaja na valjanost ostalih odredaba, koje će ostati na pravnoj snazi.   

Merodavno pravo - Ovi Uslovi se tumače u skladu sa Crnogorskim pravom i svi eventualni sporovi će se rešavati pred Crnogorskim sudovima.

Feedback